Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky slouží k tomu, aby obchodní vztahy se zákazníky měly právně závazný základ pro obě strany. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí českým právním řádem a těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Pro případ soudního sporu je sjednána místní příslušnost soudu v Plzni (Okresní soud Plzeň –město, Nádražní 325/7, 30100 Plzeň, Východní Předměstí, resp. Krajský soud v Plzni v závislosti na věcné příslušnosti).

 

Prodávající:
CZECHMASTER Servis s.r.o., IČ 28417089 se sídlem Chotíkovská 119/12, 318 00 Plzeň, C 26695 vedená u Krajského soudu v Plzni, provozovatel internetových stránek www.e-agropneu.cz, www.e-agropneu.sk

 

Kupující (zákazník):

Kupující (spotřebitel dle občanského zákoníku, popř. podnikatel, týká-li se koupě jeho podnikatelské činnosti) předá při zahájení obchodního vztahu prodávajícímu pouze své kontaktní údaje. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

2. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy doručení). Bezpečnost a ochrana soukromí je plně v souladu s GDPR. Podmínky GDPR jsou k dispozici na titulní straně internetových stránek www.e-agropneu.cz, www.e-agropneu.sk.

 

3. Objednání zboží

Kupující prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) na internetových stránkách (www.e-agropneu.cz, www.e-agropneu.sk.) prodávajícího učiní objednávku zboží, která obsahuje druh zboží, jeho množství, cenu, jméno a kontaktní údaje kupujícího a místo dodání. Tato objednávka je návrhem kupní smlouvy a kupující jejím podáním stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a souhlasí s nimi. Takto učiněnou objednávku potvrdí prodávající zákazníkovi e-mailem, a to do 24 hodin od jejího obdržení. V případě, že objednané zboží není skladem, domluví prodávající s kupujícím individuální termín dodání, příp. navrhne dodání jiného adekvátního zboží.

V této souvislosti prodávající kupujícího spotřebitele rovněž upozorňuje na znění § 1820 odst. 1 občanského zákoníku a sděluje, že 
- kupující nenese žádné náklady v souvislosti s elektronickou komunikací na dálku        (nese své náklady na poštovné apod.) 
- záloha není zásadně vyžadována, a to s výjimkami dále uvedenými (více viz bod 4 těchto všeobecných podmínek) 
- kupující má právo od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem (viz blíže bod 7 těchto všeobecných podmínek)
- kupující nese v případě odstoupení od smlouvy náklady spojené s navrácením zboží; v této souvislosti prodávající upozorňuje, že vzhledem k charakteru a objemu zboží nemusí být vrácení obvyklou poštovní cestou možné 
- kupující v případě odstoupení od smlouvy odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s tímto zbožím nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, 
- kupující má právo se v případě stížnosti obrátit na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru

Odesláním objednávky zákazník souhlasí i s cenou zboží. V případě zájmu o snížení ceny na základě konkurenční nabídky je nutné si tuto cenu domluvit s prodávajícím předem (před odesláním objednávky). Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění. Zpětná úprava ceny není možná.

Změna fakturační adresy na již vystavené faktuře je možná pouze ve stejném měsíci vystavení, a to na základě žádosti kupujícího. Úkon je zpoplatněn za poplatek 100,- Kč/ 4,-€ včetně DPH, který slouží k úhradě více nákladů spojených s tímto úkonem.

Objednáním zboží na internetových stránkách prodávajícího kupující souhlasí se zasíláním informačních emailů prodávajícího. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

4. Platební podmínky

Objednané zboží hradí kupující metodou, kterou si zvolil při objednání. Do doby zaplacení zboží je zboží majetkem prodávajícího. V případě objednávky nadstandardních rozměrů nebo objednávky v hodnotě nad 35.000,- Kč s DPH může prodávající požadovat zaplacení zálohy ve výši 50% z hodnoty objednávky. Takto zaplacená záloha bude započtena na celkovou kupní cenu. Pro slovenské zákazníky je cena účtována v €, pokud je SK zákazník plátce DPH, je mu vystavena faktura bez DPH v €. V případě platby „dobírkou“ je poplatek v CZ = 89,--Kč včetně DPH, v SK = 3,-€ včetně DPH.

5. Reklamace – viz reklamační řád bod 8 těchto všeobecných podmínek

Reklamace jsou vyřizovány standardním způsobem v souladu s platnou právní legislativou. Doporučujeme zákazníkům věnovat patřičnou pozornost převzetí zboží s ohledem na možné poškození a tím předejít případným nesrovnalostem.

6. Dodací podmínky

Zboží se expeduje ze skladů do 12 hodin každý pracovní den. Termín dodání oznámí prodávající kupujícímu při potvrzení objednávky. Většina zásilek je doručena kupujícímu do 7 pracovních dnů, pneumatiky, které nejsou skladem, do 14 dnů. Prodávající informuje kupujícího o odhadované době dodání a možném prodlení, tuto informaci podá prodávající současně s potvrzením objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo odchýlit se od dohodnutého termínu dodání o 3 pracovní dny. V případě enormního vytížení doručovatelských služeb může dojít k prodloužení termínu doručení zásilky od 3-7 pracovních dní.

Doručení balíku je na území ČR prováděno prostřednictvím přepravní společnosti. Doručovatelská služba kontaktuje kupujícího pomocí SMS zprávy v den doručení, kde oznámí podrobnosti předání, oznámí mu přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti (podrobnosti závisí na typu přepravní služby). Zásilka bývá standardně doručována mezi 8. a 18. hodinou v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, ale lze ji upřesnit po kontaktu s řidičem). V případě nezastižení na uvedené adrese dodání zanechá přepravce oznámení a balík se pokusí doručit ještě jednou následující pracovní den. Cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce přepravce po zadání jejího čísla, které si zákazník může vyžádat na prodávajícím.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky – zejména druh a množství zboží a neporušenost obalů podle přiloženého dodacího listu nebo podle elektronické objednávky nebo faktury.

U váhově standardních pneumatik v CZ s hmotnostní do 31,5kg je dopravné 124,--Kč včetně DPH/ks, ve SK 10,--€ včetně DPH, u váhově a objemově nestandartních pneumatik převyšujících 31,5 kg je cena dopravy v rámci území ČR vypočtena po uzavření objednávky a je závislá na objemu, hmotnosti a PSČ zákazníka. V případě objednávky z SK je cena zákazníkovi sdělena po doručení objednávky do e-mailu prodávajícího nebo telefonicky.

Na stránkách www.e-agropneu.cz a www.e-agropneu.sk  je u každého produktu uvedena cena v Kč (resp. v €) s DPH, v položce "Detail" je uvedena i cena bez DPH, dále je uveden termín dostupnosti daného zboží. Pokud je uvedeno - "skladem" - je zboží z skladem na centrální skladu prodávajícího nebo je dostupné na externím skladě v Německu a v Holandsku. Termín doručení na adresu objednatele může být ovlivněn dopravními nebo klimatickými podmínkami a odběratel bude informován o termínu doručení, dále může být uveden termín 24, 48 nebo 72 hodin od závazné objednávky.   

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující spotřebitel má právo podle § 1829 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, v případě dodávky po částech se tato lhůta počítá ode dne převzetí poslední části dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a za splnění této podmínky se považuje zaslání e-mailu na adresu info@e-agropneu.cz, odstoupení lze učinit rovněž vyplnění vzorového formuláře dle občanského zákoníku. Pokud se tak kupující rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, doručit bez zbytečného odkladu na adresu expedičního skladu. Před vrácením zboží kupující zašle e-mail se sdělením čísla faktury a současně sdělí číslo bankovního účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku, přičemž s úhradou na bankovní účet kupující souhlasí. Od této částky budou odečteny skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (zejm. náklady na dopravu). Prodávající má povinnost vrátit kupujícímu tuto částku nejpozději do 14 dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, nežli bylo vracené zboží předáno zpět, nebo odesláno.

Prodávající je oprávněn vždy a bez udání důvodů od uzavřené smlouvy odstoupit. Smluvní strany se dohodly, že kupující se pro tento případ vzdává jakéhokoliv nároku na náhradu škody.

8. Reklamační řád (práva z vadného plnění a záruka za jakost)

Obecné podmínky reklamace (práva z vadného plnění)

Povinnosti kupujícího 


Kupující je povinen si dodané zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pokud jde o reklamace, tak kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností: 
a) na e-mailovou adresu provozovatele info@e-agropneu.cz 
b) poštou na adresu provozovatele CZECHMASTER Servis s.r.o., Chotíkovská 119/12, 31800 Plzeň

c) osobně na adrese provozovatele CZECHMASTER Servis s.r.o., Chotíkovská 119/12, 31800 Plzeň

 

Povinnosti prodávajícího 


Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytují v okamžiku převzetí, dle § 2161 a násl. občanského zákoníku. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů, přičemž do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby k odbornému posouzení vady. Prodávající vyrozumí kupujícího e-mailem a případně telefonicky nebo osobně.

Reklamace uplatněná v záruční době (záruka za jakost dle § 2113 občanského zákoníku) 
a) Záruční doba (rozumí se doba, po kterou pneumatiky vykazují dezén, který umožňuje jejich užívání v souladu se zákonem), se vztahuje na skryté vady, nikoliv na opotřebení. Na nákladní a užitkové pneumatiky, zemědělské, stavební a ostatní speciální pneumatiky je záruční doba stanovena na 1 rok pro právnické osoby a 2 roky pro fyzické osoby.
b) Je-li závada odstranitelná, bude vada bezplatně odstraněna. V případě prokazatelně neodstranitelné vady bude zboží vyměněno na náklady prodávajícího, pokud se nejedná o případné mechanické poškození spojené s užíváním pneumatiky. 
c) Nárok na uplatnění záruky za jakost zaniká v následujících případech: 
- neodborné montáže, zacházení či obsluhy nebo použití zboží v rozporu se stanoveným technologickým postupem, 
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci nebo jiného porušení technologické kázně, 
- poškození zboží přírodními živly, 
- poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s technologickými či jinými podmínkami uvedenými v dokumentaci, 
- opotřebením po mez stanovenou zákonem.

Postup při výměně (reklamaci) zboží 
Kupující neprodleně kontaktuje prodávajícího emailem nebo telefonicky či osobně. Na základě této komunikace navrhne prodávající způsob přepravy zboží na svou adresu, případně si tuto dopravu může kupující zajistit sám. Po převzetí zboží na adrese pobočky prodávajícího tento o tom informuje kupujícího a dále bude zahájen domluvený způsob výměny, popř. zákonem stanovený způsob reklamace zboží. 
Pokud kupující zjistí dodatečné nesrovnalosti na faktuře, která je součástí dodávky, případně tato faktura součástí dodávky nebude, bude neprodleně kontaktovat prodávajícího, který ji upraví dle jeho požadavků (pokud to zákon umožňuje), popř. ji opětovně zašle e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího. 
V případě zahraničních kupujících s platným DIČ bude nákup zboží osvobozen od daně z přidané hodnoty.

Doporučení při přejímání zásilek 
Při převzetí zboží je v zájmu kupujícího pečlivě si překontrolovat obsah zásilky, na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nemusí být brán zřetel. Podepsáním dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku. 
Vzhledem k tomu, že dopravu Vámi objednaného zboží ve většině případů zajišťuje třetí osoba, dodržujte následující postup: 
Při dodání zboží si pečlivě zkontrolujte stav zboží. Je-li vše v pořádku, potvrďte převzetí zboží podepsáním dodacího (přepravního) listu. Jeho podepsáním vyjadřujete souhlas s tím, že zboží bylo dodáno bez vad a v množství, které je uvedeno v dodacím listu. 
Má-li zboží jakékoli vady v okamžiku dodání nebo nesouhlasí druh nebo množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout.
Pokud nebudou zaznamenány informace o vadách na dodacím (přepravním) listě, reklamační řízení nemusí být zahájeno.

Od 1. 2. 2016 je ČOI mediátorem v případě spotřebitelského sporu. V této souvislosti Vás informujeme, že pokud nesouhlasíte s vyřízením reklamace, resp. pokud vznikne jakýkoliv spor z kupní smlouvy, máte od 1. 2. 2016 právo se obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Česká obchodní inspekce plní roli mediátora. Veškeré náležitosti mediace naleznete na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz) v sekci „Mimosoudní řešení sporů s ČOI od 1. 2. 2016“ a rovněž v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9. Podmínky pro nakupující mimo území ČR

V případě, že kupujícím objednané zboží má být doručeno mimo území České republiky, dochází k úpravám obchodních podmínek a kupní smlouvy. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží, jakmile předá zboží k dispozici kupujícímu k jeho vlastní přepravě nebo zboží předá k přepravě přepravci. Kupní cenu za zboží uhradí kupující při jeho předání, v tento okamžik přechází vlastnické právo. Náklady na přepravu uskutečněnou prodávajícím určeným přepravcem do místa stanoveného kupujícím nese kupující. Nebezpečí nahodilé ztráty nebo zhoršení zboží, jakož i jakékoliv dodatečně vzniklé náklady, přecházejí z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu nebo předáním zboží přepravci určenému kupujícím. Nebude-li zboží kupujícím při předání převzato (vyzvednuto) a/nebo mu nebude předáno pro nezaplacení kupní ceny, nebude mu vydáno, avšak nezbavuje jej povinnosti k úhradě kupní ceny.

Prodávající neodpovídá za proclení zboží k dovozu do jiné země nebo za úhradu cel, daní a jiných poplatků souvisejících s dovozem zboží do země určené kupujícím. Kupující je povinen zajistit všechny náležitosti související s dovozem zboží, zejména je povinen splnit všechny oznamovací povinnosti a povinnost uhradit příslušná cla, daně a jiné poplatky, které souvisejí s dovozem zboží, a to v souladu s právním řádem příslušné cílové země.

Pro posouzení všech ustanovení uzavřené smlouvy a pro případné spory z této smlouvy je rozhodné právo České republiky. Aplikace jednotného kupního práva OSN (Dohoda o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží ze dne 16. 4. 1980) je vyloučena.

10. Zpětný odběr pneumatik

Místem zpětného odběru pneumatik je adresa sídla prodávajícího: CZECHMASTER Servis s.r.o., Chotíkovská 119/12, 31800 Plzeň

 

Po předchozí dohodě umožňujeme bezplatný odběr použitých pneumatik z jakéhokoliv místa v České republice. Vztahuje-li se na výrobek povinnost uvádět náklady na zpětný odběr použitých pneumatik a zpracování a využití odpadních pneumatik, dle zákona č.185/2001 Sb., jsou součástí prodejní ceny a jejich výše je 3 Kč/kg.

Více informací zde.

11. Účinnost

Účinnost těchto všeobecných obchodních podmínek nastává dnem 2. ledna 2014.

12. Politika kvality a ochrany životního prostředí

Spokojenost lidí spojených s naší společností podnikem je závislá na kvalitě námi poskytovaných služeb:

Zákazníci:

Pro firmu je zákazník nejdůležitější instancí, a proto je na splnění jeho požadavků a přání generováno nejvyšší možné úsilí. Zákazníka přesvědčujeme kvalitou a rychlostí svých služeb. Snažíme se o poskytnutí co nejlepšího zákaznického servisu v rámci našeho vstřícného přístupu k zákazníkům.

Naši pracovníci:

Nabízíme stabilní pracovní prostředí, kde se oceňuje obětavost a výborný pracovní výkon. Důležité pro nás je pravidelné zvyšování kvalifikace, loajálnosti, věrnosti a spokojenosti našich pracovníků.

Naše společnost:

Naše společnost se hlásí k důslednému plnění v rámci sociální odpovědnosti a odpovědnosti za životní prostředí, jelikož zajištění zdraví a spokojenosti svých zaměstnanců a příznivé působení na životní prostředí považuje za svou prioritní odpovědnost při cestě za profitem. Zavazujeme se plnit platná ustanovení všech právních předpisů a jiných závazků související s ochranou životního prostředí. Preventivním přístupem se podílíme na zlepšování vlivu společnosti na životní prostředí.

13. Značení pneumatik EU štítky

Od 1. listopadu 2012 jsou dle nařízení EU 1222/2009 všechny pneumatiky prodávané v Evropě označeny štítkem s informacemi o třech základních vlastnostech pneumatiky. Nařízení se týká pneumatik pro osobní, užitková a nákladní vozidla. Z nařízení jsou vyjmuty zejména protektorované pneumatiky, pneumatiky na motocykly, profesionální offroad pneumatiky, závodní pneumatiky, pneumatiky s hroty, pneumatiky určené výhradně pro vozidla registrovaná poprvé před říjnem 1990, pneumatiky s nižší konstrukční rychlostí než 80 km/h, pneumatiky s průměrem menším než 254 mm a větším než 635 mm a pneumatiky vyrobené před 1. červencem 2012.

14. Označení pneumatik

Pneumatiky označujeme dle podkladů dodaných od výrobců a za případné chyby neneseme odpovědnost.

Označení DOT vyjadřuje stáří pneumatiky, respektive její výrobní týden a rok. Označení se může lišit dle jednotlivých dodávek a výrobců.

15. Písemná komunikace

V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresy kupujícího uvedené v objednávce.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí NOZ a dalšími právními předpisy, ve znění platné legislativy.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

16. Kontaktní údaje

Název: CZECHMASTER Servis s.r.o. 
Sídlo: Chotíkovská 119/12, 31800 Plzeň
IČ: 28417089, DIČ: CZ28417089
Telefon: +420 602 421 859
Email: info@e-agropneu.cz

17. Zákony a související předpisy:

  • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

18. Splátkový prodej

Prodávající neumožňuje splátkový prodej.

19. Informace a poradenství

Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající získal sám, od výrobce či svého dodavatele.

 

 

CZECHMASTER Servis s.r.o., Chotíkovská 119/12, 31800 Plzeň