Obchodní podmínky

Obchodní podmínky shopu www.e-agropneu.cz platné od 1.4.2014

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.e-agropneu.cz, jehož provozovatelem je CZECHMASTER Servis s.r.o. (IČ 28417089). Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Kupní smlouva vzniká přijetím veřejné nabídky, tedy doručením objednávky spotřebitelem.Za závaznou objednávku se požaduje i objednávka telefonická s písemným potvrzením objednávky na e-mail objednávajícího (kupujícího)
Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu (§ 2079 odst. 1 NOZ)

Vzniklá kupní smlouva, resp. daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu.
Odběratel obdrží daňový doklad na e-mail uvedený v objednávce a originál společně s doručením vlastního zboží. Případné kopie faktur je možné si kdykoliv vyžádat z elektronického archivu dodavatele, kopie bude zdarma zaslána e-mailem na e-mail uvedený v objednávce nebo jiný e-mail zadaný kupujícím, v případě zaslání listinné kopie faktury prostřednictví České pošty bude účtován paušální poplatek ve výši 90,--Kč.

Informace o jednotlivých technických krocích plynoucí z kupní smlouvy
-Nabídka prodávajícího prostřednictvím jeho distančního prodeje nebo fyzickou nabídkou
-Objednávka spotřebitele
-Dodání zboží spotřebiteli v intencích NOZ
-Převzetí zboží spotřebitelem a zaplacení kupní ceny

Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí e-shopu, či e-mailu.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

Vymezení pojmů

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Nabídka je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.
Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.
Prodávající je plátcem DPH.

Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby :

Distanční prodej (e-shop) : dobírka, při uzavření rámcové kupní smlouvy po dohodě faktura, při nestandartních objednávkách zálohová faktura.
Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby vyjma poplatku za doběrečné ve výši 89,--Kč/dobírku

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak.
Doručování zboží
Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve zkontroloval.

V případě poškození zásilky se doporučuje prodávající kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o škodě.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, průvodní list apod., předá prodávající kupujícímu osobně nebo prostřednictvím přepravní služby ihned při převzetí zboží, v případě technického problému na straně prodávajícího dodá tento doklady nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím, technická dokumentace je součástí balení zboží nebo je volně dostupná na stránkách dodavatele.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit (Reklamační řád).

Cena dopravy a způsob doručení

Zákazník má možnost doručení prostřednictvím zásilkové služby. V tomto případě bude zboží doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato adresa zadána v objednávce. Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby. Zákazníkovi budou účtovány poplatky jako balné, poštovné, doběrečné atp., dále jen „dopravné“.
Při objednávce pneumatik do 16-ti" včetně činí dopravné po ČR 121,- Kč za každý kus pneumatiky. V případě pneumatik od 17-ti" včetně je účtováno dopravné dle aktuálního ceníku přepravce., Při odběru většího množství pneumatik lze řešit dopravu individuálně. Při zasílání zemědělských, lesních a industriálních pneumatik se ceny řídí aktuálními cenami využívaných zásilkových služeb.(Ceník k dispozici na stránkách www.e-agropneu.cz) Při zasílání pneumatik do zahraničí bude účtováno individuálně a zákazník bude předem o ceně přepravy informován.. Pokud dojde k objednávce, která nesplňuje předchozí podmínky dopravného, bude cena za přepravu řešena individuální cestou. Pro bezhotovostní platby je určen účet prodávajícího : 2300772108/2010, jako variabilní číslo se použije číslo faktury.Ceny přepravného jsou k dispozici na www.fofrcz.cz. Cena dopravného je automaticky generována po zadání PSČ v objednávce.

Na stránkách www.e-agropneu.cz je u každého produktu uvedena cena s DPH, v položce "Detail" je uvedena i cena bez DPH, dále je uveden termín dostupnosti daného zboží.Pokud je uvedeno - "skladem" - je zboží dostupné na externím skladě v Německu a v Holandsku.Termín doručení na adresu objednatele může být ovlivněn dopravními nebo klimatickými podmínkami a odběratel bude informován o termínu doručení, dále může být uveden temín 24, 48 nebo 72 hodin od závázné objednávky.   

Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat.
Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího spotřebitele přijal.

Jestliže kupující spotřebitel zvolil při vracení zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

Za zpětvzetí chybně objednaného zboží kupujícím bude ze strany prodávajícího účtována částka ve výši 10% z ceny bez DPH jako manipulační poplatek..

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na poskytování služeb, v případě, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; nebo smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. 
Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný na stránkách www.e-agropneu.cz.
Práva a povinnosti z vadného plnění
Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Pokud se prodávající s kupujícím neshodnou na rozsahu vad, nezpůsobilosti, vlastnostech apod., bude určen soudní znalec v příslušném oboru od Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky se sídlem Dlouhá 13, 110 00 Praha 1. Prodávající neodpovídá za výše uvedené nedostatky, pokud bylo zboží chybně objednáno kupujícím.

Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí

Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později nebo ji prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
  • bezplatné odstranění vady opravou
  • přiměřenou slevu z kupní ceny
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně však tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Formuláře je k dispozici na www.e-agropneu.cz.
Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil.
Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

Reklamaci kupujícího spotřebitele, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.

Řešení sporů

Obě smluvní strany se dohodli těmito obchodními podmínkami, že jejich případné spory se budou řešit u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky se sídlem Dlouhá 13, 110 00 Praha 1.

Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Strany pro toto řízení volí tyto e-mailové adresy pro vedení řízení on-line:

info@e-agropneu.cz 

e-mail uvedený na objednávce zákazníka

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa (www.coi.cz).

Záloha na zboží

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, nebo množství zboží, které není obvyklé, může být ze strany prodávajícího požadována úhrada zálohy. Prodávající se zavazuje o požadavku zálohové platby informovat kupujícího neprodleně.

Dárky

Dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, je kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. Pokud nedojde k navrácení ze strany kupujícího, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Splátkový prodej

Prodávající neumožňuje splátkový prodej.

Informace a poradenství

Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající získal sám, od výrobce či svého dodavatele.

Stížnosti

Stížnosti a připomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit na tel. +420 602 421 859 či e-mailovou adresu: info@e-agropneu.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s platnými právními předpisy.

Zpětný odběr pneumatik

Dodavatel v souladu se zákonem číslo 185/2001 Sb.. zajišťuje zpětný odběr všech druhů použitých pneumatik v jeho sídle, tj. na adrese Chotíkovská 119/12, Plzeň, telefon: + 420 602 421 859. Kupující má možnost po předchozí dohodě s dodavatelem kdykoliv po nákupu nových pneumatik požádat o provedení zpětného odběru pneumatik, který bude proveden svozovým vozidlem dodavatele nebo pneumatiky určené k likvidaci budou vyzvednuty dle instrukcí kupujícíhoVZOR - Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvyVZOR - Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy [12.35 kB]VZOR - Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvyVZOR - Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy [12.35 kB]VZOR - Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvyVZOR - Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy [12.35 kB]VZOR - Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvyVZOR - Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy [12.35 kB] přepravní službou dodavatele a to na celém území ČR. Pneumatiky budou zpětně odebrány bez nároku na úplatu a bude s nimi naloženo v souladu s § 38 zákona č.185/2001. Náklady na zpětný odběr ve výši 3,025 Kč/kg včetně DPH jsou již zahrnuty v prodejní ceně.

Písemná komunikace

V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresy kupujícího uvedené v objednávce.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí NOZ a dalšími právními předpisy, ve znění platné legislativy.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Kontaktní údaje

Název: CZECHMASTER Servis s.r.o. 
Sídlo: Chotíkovská 119/12, 31800 Plzeň
IČ: 28417089, DIČ: CZ28417089
Telefon: +420 602 421 859
Email: info@e-agropneu.cz

Zákony a související předpisy:

  • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů


Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. dubna 2014.


Důležité dokumenty